Your address will show here +12 34 56 78
Kalıtsal Kanser Test Paketi (15 farklı kanser)


Metot: Chip Capture+ NGS
İncelenen Toplam Gen Sayısı: 49
Gen ve Lokus: BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BRIP1, TP53, PTEN, STK11, CDH1, ATM, BARD1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51C, APC, MSH2, MSH6, AXIN2, EPCAM, MLH3, SMAD4, BMPR1A, CDH1, VHL, MET, FH, FLCN, ELAC2, HSD17B3, HSD3B2, RNASEL, SRD5A2, MEN1, RET, CDKN1B, NTRK1, CDC73, MEN 1, NF1, NF2, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, MAX, SDHAF2,RB1, CDKN2A, CDK4, EXT1, EXT2
Rapor Tarihi: 20 gün
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan

 

Genoks Testlere Geri Dönün